معرفی پزشکان بیمارستان

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در وبسایت میباشد.

image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر حنا شعبانی
قالب و عروق
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر نسرین مقامی
متخصص داخلی
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر سوسن جسری
ریه و شش
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
منا حقیقی
گوش و حلق و بینی
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر ندا امینی
متخصص گوارش
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر میترا جهرمی
مغز و اعصاب
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
مینا رحیمی
متخصص نفرولوژی
image
icon۱۲۳۴۵۶۷۸
دکتر ناهید میرعماد
پوست و مو