نمایش سطر و ستون
الگوهای نمایشی سطر و ستون در صفحه

سطر و ستون بندی

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

نمایش سطر و ستون
سطر دو ستونه ۱
ستر دو ستون ۲
سطر سه ستون ۱
سطر سه ستون ۲
سطر سه ستون ۳
ستون یک
ستون دو
ستون سه
ستون چهار

انواع عرض ستون بندی

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

عرض ۲۵ درصد
عرض ۷۵ درصد
عرض ۲۵ درصد
عرض ۲۶٪ ستون
عرض ۳۱٪ ستون
عرض ۴۳٪ ستون